Jukkasjärvi-Paksuniemi

Äganderättsutredning

Äganderättsutredning, Sautusjärvi och Vittangi älv

Bilagor

Gå till bilaga 1, Länsstyrelsens beslut (PDF-fil)
Gå till bilaga 2, Länsstyrelsens beslut, Karta
Gå till bilaga 3, Karta före 1963, Sautusjärvi gränslös
Gå till bilaga 4, Ekomomisk karta från 1963. 4 ägare till Sautusjärvi
Gå till bilaga 5, Länsstyrelsens kungörelse 1973 (Kungörelse Nr 20 -1973.pdf)
Gå till bilaga 6, Länsstyrelsens beslut om förlängning 1975 (Länsstyrelsen Beslut 1975-02-21.pdf)

Lägesrapport

2014-09-12

enl. bil. 1 och bil. 2, beslutade länsstyrelsens vatten- och fiskeenhet att förstatliga ca. 50% av Sautusjärvi. Paksuniemi byalag blev i och med beslutet helt utan vatten. Jukkasjärvi sockens skogsallmänning blev ny delägare, hela ”månskärvan” Sillivuopio, till höger om det nedre strecket på beslutskartan bil. 2.

I beslutet sägs också att äganderätten till den västra delen av Sautusjärvi ska utredas. Enl. beslutet har alltså Sautusjärvi 3 delägare, Jukkasjärvi, staten och socken-allmänningen.

Paksuniemi bys samfällighetsförening och Jukkasjärvi byallmänning har överklagat beslutet. Länsstyrelsen ansåg mot bättre vetande att det är en rennäringsfråga och skickar överklagan till lantbruksenheten/regeringskansliet. Svaret från regeringen kommer ca. ett år senare med det väntade svaret. ”Regeringen har ingen rådighet att avgöra äganderätten” vilket i klartext betyder att regeringen inte kan ta ställning till äganderättsfrågan. Vi hade redan tidigare fått veta det av LRF:s jurist och chefen för lantmäteriet norr.

Länsstyrelsen skickar då överklagan vidare till förvaltningsdomstolen i Luleå, ett år för sent, som inte heller kan avgöra äganderättsfrågan utan utreder istället regeringens tillämpning av rennäringslagen. Två stolpskott från länsstyrelsen.

Till saken hör att vatten-och fiskenheten har gett ärendet 4 olika diarienr. och flyttat över ärendet till en 2:a handläggare som i sin tur har överlåtit ärendet till länsstyrelsens rättsenhet och en 3:e handläggare som gett ärendet ett 5:e diarienr.

Enligt enhetschefen för lantmäteriet norr så har det underlag som länsstyrelsen hänvisar till i beslutet INGEN RÄTTSVERKAN (är ogiltiga) då inga lantmäteri-förrättningar har föregått införandet av gränser på sjön.

Det intressanta är att hela Sautusjärvi har varit i Jukkasjärvi och Paksuniemis ägo i 92 år enligt laga skiftesförrättningarna som fastställts av specialdomstolen Jukkasjärvi tingslags ägodelningsrätt 1921-22. Se bil. 3. Det ovanför röda strecket mellan pkt.1 och 3 finns på Jukkasjärvis laga skifteskarta 2 och 4 resten finns på Paksuniemis laga skifteskarta.

Sautusjärvi har inte heller funnits med som statligt vatten på kommunfiskekartan förrän 2015. 1995 fanns den med men då medgav länsstyrelsen att ett misstag begåtts och tog bort sjön som statligt vatten från fiskekartan.

Den 27 feb. 1960 bildade Jukkasjärvi och Paksuniemi byar ett gemensamt fiskevårdsområde som länsstyrelsens rättsenhet har godkänt, fastställt och kungjort vid ett antal tillfällen. I fiskevårdsområdet ingår hela Sautusjärvi. Se bil. 5 och 6.

Det märkliga är också att före 1963 fanns inga gränser på sjön Sautusjärvi.

Enligt 1963 års fält- och ekonomiska karta har Sautusjärvi 4 delägare, Jukkasjärvi by, staten, ca. hälften av det man nu gör anspråk på, Jukkasjärvi sockens skogs-allmänning, en liten kil och Paksuniemi by. Se bil. 4. Även denna gränsdragning saknar rättsverkan då ingen förrättning har föregått gränsdragningen.

Vi har krävt att länsstyrelsen uppvisar dokument som har rättsverkan för det aktuella beslutet men tyvärr har de inget att uppvisa. Vi för en dialog med myndigheten som inte vill göra något och därför har vår jurist och chefen för lantmäteriet föreslagit att vi begär en fastighetsbestämning. Helst hade vi sett att länsstyrelsen gör det då vi ju har ”lagfart” över Sautusjärvi men tyvärr finns inget intresse hos myndigheten.

Frågan drivs vidare till sin spets då stora värden för byarna står på spel och kan också påverka övriga byavatten.

2017-02-06 Ingemar Niemi

 

2017-03-13

Den handläggare som i november 2016 krävde att ärendet skulle flyttas över till länsstyrelsens rättsenhet har tagit föräldraledigt så nu har vi fått en 4:e handläggare som inte verkar känna till något om lagaskiften eller domstolarna som fastställt lagaskiftes kartorna. Det tråkiga är också att enhetscheferna för vatten- och fiskeenheten eller rättsenheten inte reagerar trots att jag skickat kopior om allt till dem, däremot har jag fått läskvitton från dem.

Mycket konstigheter och märkliga beslut enl. min uppfattning. Man undrar om dom inblandade tjänstemännen saknar kunskaper eller om man medvetet ignorerar oss och försöker dra ut på ärendet för att trötta ut oss.

 

2019-02-02

Jukkasjärvi och Paksuniemi byar har 2019-02-02 gett i uppdrag åt LRF att ansöka om fastighetsbestämning.

Historik om avvittringar och lagaskiften

Avvittringarna

Avvittringarna utfördes av lantmäterimyndigheten under tiden 1887 till 1916 och var föregångare till lagaskiftes förrättningarna. Avvittringarna hade till uppgift att fastställa statens och byarnas dåvarande gränser för att bl.a. underlätta de kommande lagaskiftes förrättningarna. Då omregistrerades också den stora kronoparken nr 1 häruppe till åtta mindre kronoparker, varav en fick beteckningen Sevojoki 1:1 och är den som är aktuell i vårt ärende.

 

Lagaskiften

Lagaskiftes förrättningar utfördes i hela Sverige utom i östra Dalarna. Ovanför odlingsgränsen gjordes åtta förrättningar vari en del av statens mark/vatten överfördes i byarnas ägo då man ansåg att byarna här uppe i ”ödemarken” hade större behov och nytta av vatten och mark än vad staten hade.

Lagaskiftes förrättningarna ovanför odlingsgränsen pågick under åren 1918 till 1922 och gick ut på att fastställa byarnas gemensamma ägor och skifteslagens enskilda ägor (inägor) och är alltså de senaste dokumenten med rättsverkan utförda och upprättade av distriktslantmätarna Johan Clausén och E Leander 1921-1922. Lagaskifteskartorna som upptog alla byalagens inägor och byarnas gemensamma ägor fastställdes av specialdomstolar för framtida efterrättelse. Våra lagaskifteskartor fastställdes av domare Birger Malmström vid Jukkasjärvi tingslags ägodelningsrätt.