Jukkasjärvi-Paksuniemi

Integritetspolicy GDPR – Jukkasjärvi Byallmäning

Jukkasjärvi

 

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Jukkasjärvi Byallmänning ek. förening behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.

Jukkasjärvi Byallmänning ek. förening behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som jordägare. Till exempel för att upprätta arrendeavtal, uthyrning, försäljning.

Jukkasjärvi Byallmänning ek. förening behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Jukkasjärvi Byallmänning ek. förening och kunderna.

Om Jukkasjärvi Byallmänning ek. förening upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Jukkasjärvi Byallmänning ek. förening detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

 

Varför och hur behandlar Jukkasjärvi Byallmänning ek. förening personuppgifter?

Syftet med Norrfinans Livförsäkringar AB behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla Jukkasjärvi Byallmänning ek förenings uppdrag. Jukkasjärvi Byallmänning ek förening använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i N Jukkasjärvi Byallmänning ek förening system och alla hos Jukkasjärvi Byallmänning ek förening´s styrelse omfattas av tystnadsplikt.

 

Vilka personuppgifter behandlar Jukkasjärvi Byallmänning ek förening ?

Uppgifter som Jukkasjärvi Byallmänning ek förening behandlar kan kategoriseras enligt följande:

  • Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
  • Uppgifter om kunden vid arrende, uthyrning och försäljning
  • Ekonomisk situation
  • Arbetssituation
  • Försäkringsskydd

 

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdragJukkasjärvi Byallmänning ek förening har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för avtal med kund.

 

Vem levererar Jukkasjärvi Byallmänning ek förening till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Om det är nödvändigt för Jukkasjärvi Byallmänning ek förening att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Jukkasjärvi Byallmänning ek förening. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Jukkasjärvi Byallmänning ek förening omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

 

Hur länge lagrar Jukkasjärvi Byallmänning ek förening personuppgifter om kunderna?

Jukkasjärvi Byallmänning ek förening lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen.

 

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Jukkasjärvi Byallmänning ek förening använder sig av, vilka uppgifter om kund som Jukkasjärvi Byallmänning ek förening behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Jukkasjärvi Byallmänning ek förening har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att Jukkasjärvi Byallmänning ek förening tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Jukkasjärvi Byallmänning ek förening inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Jukkasjärvi Byallmänning ek förening har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format.

 

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om kund har frågor om hur Jukkasjärvi Byallmänning ek förening behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Jukkasjärvi Byallmänning ek föreningvia e-post:

e-post: [email protected]

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.